Начало   Литература   Календар   Програми  
Sofia: ч.  | London: ч.  | NewYork: ч.  | Tokyo:
Опции - терминология
Американска опция
Опция, която може да бъде упражнена всеки работен ден за времето на живот на опцията.

Бид-офър спред
Разликата между цената на закупуване (bid) и продажба (offer) на валута или финансов инструмент.

“Ванила” опция
Обикновен опционен договор, чиито условия не предвиждат друго освен цената на упражняване, падежа и начина на изпълнение на сделката.

Вариращ марджин
Печалби или загуби от отворени позиции на спот-валутния пазар, които се изплащат или събират ежедневно.

Вега
Изразява промяната в цената на една опция при 1% промяна във имплицираната волатилност.

Вертикален (мечи или бичи) спред
Продажба на опция с висока цена на упражняване и покупка (при бичи спред) или продажба (при мечи спред) на опция с по-ниска цена на упражняване. И двете опции са с един и същи падеж.

Волатилност
Измерител на степента, в която цената на даден актив се очаква да варира в рамките на определен период. Обикновено се измерва чрез годишното стандартно отклонение на промените на цените на дневна база (исторически начин на определяне). Възможно и да бъде определяна въз основа на цените на фючърсите (имплицирана волатилност).

Времева стойност
Частта от опционната премия, отразяваща дължината на периода от време, оставащ до падежа й. Колкото по-дълъг е този период, толкова по-голяма е времевата стойност.

Вътрешна стойност
Размерът на сумата, с която една опция е “в пари”. Вътрешната стойност е разликата между цената на упражняване и спот курса на базовата валута.

Дата на доставка
Датата на падежа на договора, когато се осъществява размяната на валутите.

Дата на сетълмент
Датата, на която трябва да бъде изпълнена предварително сключена поръчка чрез прехвърляне на инструменти и валута между продавача и купувача.

Делта
Равнището на показателя делта показва изменението на опционната цена, когато курсът на базисния актив се промени с единица. С други думи делта показва чувствителността на опционната цена към промени на цената на базисния инструмент.

Директно котиране
Котиране във фиксирано количество чуждестранна валута срещу вариращо количество местна валута.

Застраховане на портфейла
Стратегия за хеджиране чрез използване на опции с цел защита на дългите позиции на пазара.

Затворена позиция
Транзакция, при която търговецът на валута остава в нетна нулева позиция по отношение на дадена валута.

Имплицирана волатилност
Измерител на очакванията на пазара относно рейнджа на цените на базовата валута, базирани на опционните премии.

Имплицирана лихва
Лихвеният процент, изчислен като разликата между лихвите по спот и форуърд сделките.

Календарен спред
Позиция в опции, включваща покупката и продажбата на две опции от един и същи тип с различен срок и на една и съща цена на упражняване.

Календарна комбинация
Сложна опционна стратегия, включваща едновременно закупуване на дългосрочен стредъл и краткосрочен стредъл с еднаква цена на упражняване.

Капа
Измерител на чувствителността на цената на дадена опция към промяна във имплицираната й волатилност.

Коефициент на хеджиране
Броят на опциите, които са необходими за хеджиране на дадена открита позиция на кешовия пазар.

Кол опция
Опция, даваща на притежателя си правото, но не и задължението, да закупи базовия инструмент на определена цена, наречена цена на упражняване, на или преди определена дата.

Критична точка (Break-Even Point)
Цената на даден финансов инструмент, при която, ако купувачът на опцията я упражни, точно би покрил платената премия.

Ликвидация
Всяка транзакция, която неутрализира или затваря заета преди това позиция.

Марджин кол
Изискване за внасяне на допълнителна сума в сметката за марджин с цел изпълняване на изискванията за марджин, които са били нарушени поради неблагоприятно движение на валута или цената на друг финансов инструмент.

Мечи кол спред
Спред, използван за извличане на печалба от падащ валутен курс чрез закупуване на кол опция с висока цена на упражняване и продажба на кол опция с ниска цена на упражняване.

Мечи пут спред
Спред, използван за извличане на печалба от понижаващ се валутен курс чрез закупуване на пут опция с висока цена на упражняване и продажба на пут опция с ниска цена на упражняване.

Нок-ин
Процес, при който дадена опция става активна, тъй като, поради изменението на спот курса, тя вече е “в пари”.

Опция
Договор, даващ правото, но не и задължението, за покупка (кол-опция) или продажба (пут-опция) на дадено количество финансов инструмент на определена цена в рамките на зададен период.

Опция “в пари”
Една кол опция е “в пари”, ако цената на базовия инструмент е по-висока от цената на упражняване. Една пут опция е “в пари”, ако цената на базовия инструмент е под цената на упражняване.

Опция “извън пари”
Една пут опция е “извън пари”, ако цената на упражняване е под цената на базовия инструмент. Една кол опция е “извън пари”, ако цената на упражняване е по-висока от цената на базовия инструмент.

Пазар на гише (OTC)
Пазар, при който търговията се осъществява директно между дилърите и доверителите посредством телефонна или компютърна връзка.

Подкрепа / Ниво на подкрепа
Ниво, с достигането на което според техническите анализатори смятат че валутата или инструмента ще поеме нагоре.

Последна дата на упражняване / Падеж
Последния ден, през който протежателят на опцията може да упражни правото си да закупи или продаде базовия актив.

Прав форуърд
Валутна сделка, чиито падеж е на определена дата след датата на спот доставка.

Премия
Цената, която купувачът на пут или кол опция трябва да заплати на продавача за опционния договор.

Пут кол паритет
Равновесната връзка между премиите на кол и пут опциите с една и съща цена на упражняване и падеж.

Пут опция
Опция, даваща правото, но не и задължението, за продажба на валута или друг финансов инструмент, на цената на упражняване в рамките на предварително определен период или дата.

Първоначален марджин
Марджинът е възвръщаем депозит, заплащан на брокера или маркетмейкъра за откриване на позиция.

Реализиране на печалба
Закриването на предварително заета позиция с цел извличане на печалба.

Рейндж
Разликата между най-високата и най-ниската цена на даден инструмент, постигнати през дадена сесия на търговия.

Спот
(1) Най-често срещаната транзакция на валутния пазар.
(2) При спот сделка изразът “спот-дата” се отнася до датата на сетълмент – обикновено в рамките на два работни дни.

Стредъл
Покупка (дълъг стредъл)/продажба (къс стредъл) едновременно на кол и пут опции с една и съща базова валута, цена на упражняване и падеж.

Съпротива / Ниво на съпротива
Ценово ниво, при което според техническите анализатори съществува вероятност курсът на валутата или инструмента да смени посоката на движението си и да поеме надолу; а ако то бъде преодоляно, по всяка вероятност ще последва значително придвижване нагоре.

Тета
Измерител на чувствителността на цената на дадена опция към промяна в падежа й.

Time Decay
Понижението във времевата стойност на дадена опция с наближаването на падежа й.

Транзакция, затваряща покупка
Покупка на опция, идентична с вече продадена опция, с цел ликвидиране на позиция.

Уведомление за упражняване
Формално уведомление, че притежателят на опцията желае да я упражни чрез закупуване или продажба на базовата валута или инструмент на цената на упражняване.

Хеджиране
Стратегия, използвана за ограничаване на пазарния риск, при която една позиция служи като защита на друга.

Цена на упражняване
Цената, на която опцията може да бъде упражнена, т.е. цената, на която опцията дава право на притежателя си да закупи или продаде базовия актив.

<< Назад
Партньори:   |  Kotka.bg