Начало   Литература   Календар   Програми  
Sofia: ч.  | London: ч.  | NewYork: ч.  | Tokyo:
Спот валутна търговия
Спот валутен курс

Спот курсът представлява цената на една валута, измерена в друга – например цената на един щатски долар, дадена в левове. Спот курсовете на всички валути, котирани срещу щатския долар (USD), се определят като основни валутни курсове, в останалите случаи говорим за кросове. Част от съществуващите валути се определят от пазара като главни – такива са щатският долар (USD), еврото (EUR), британската лира (GBP), швейцарския франк (CHF) и японската йена (JPY). Когато поискате от дилъра Ви котировка за USD/BGN, той ще Ви даде две цени – например 2.16 00 - 16 USD/BGN. Разликата между курсовете “купува” и “продава” се нарича спред и в случая е в размер на 0.0016 лева за долар или 16 пипса. Забележете също, че когато продавате долари, същевременно Вие купувате левове и обратно – когато купувате долари, на практика чрез същата сделка продавате левове. В този смисъл спот курсът представлява двупосочна цена. Ако вземем горният пример, 2.1616 лева за долар е курсът, по който можете да закупите долари или да продадете левове срещу долари. А 2.1600 е курсът, по който можете да продадете долари на Вашия дилър или да закупите от него левове.

Дата на спота

На валутния пазар под дата на спота се разбира два работни дни след датата на сключване на сделката. Този период е нужен за подготовката по реалното извършване на сделката – например за изготвяне на необходимите документи, за синхронизиране плащанията, когато държавите, с чиито валути е сключена сделката, се намират в различни часови зони, и други. Датата на спота не може да бъде събота или неделя, както и дата, която е обявена за официален празник в една от двете държави, чиито валути са обект на сделката – в такъв случай като дата на спота се определя първият работен ден, следващ почивния ден или празника. Възможно е страните да се уговорят сделката да бъде извършена на дата, предхождаща спот-датата, т.е. на същия ден, на който сделката е сключена, или на следващия работен ден. Тогава говорим съответно за “вальор (дата) днес” и “вальор (дата) утре”. Курсът при сделки с вальор днес или с вальор утре, разбира се, е различен от спот курса, като разликата отразява лихвения диференциал (разликата в лихвените равнища) на двете валути.

Директно и индиректно котиране

На валутните пазари във всяка държава местната валута се котира срещу щатския долар и другите чужди валути на една от двете бази – директна или индиректна (реципрочна).

- Директната котировка показва колко на брой единици от местната валута са необходими за закупуване на една единица от чуждата валута. Например в България по този начин се котира USD/BGN: 2.16 00 - 16 USD/BGN означава 2.1600 “купува” и 2.1616 “продава” лева за 1 долар, съответно ако желаете да продадете или да купите долари.

- Обратно, индиректната или реципрочна котировка дава броят единици чужда валута необходими за закупуване на една единица от местната валута. Този тип котиране се използва например при котирането на GBP/USD: 1.44 00 – 1.44 10 GBP/USD означава 1.4400 “купува” и 1.4410 “продава” щатски долара за 1 британски паунд, съответно ако желаете да продадете или да купите долари.

Котирана и базова валута

Спот курсът представлява цената на една валута, това е т.нар. базова валута, измерена в друга – котираната валута. Най-често за базова валута се използва щатският долар. Например при USD/BGN базовата валута е щатският долар, тъй като котировката за “купува” и “продава” се дава като левове за един долар. А в случая на индиректната котировка GBP/USD базовата валута е британския паунд, тъй като котировката за “купува” и “продава” се дава като щатски долари за един паунд.

Пипсове и фигури

Основните валути се котират предимно до четвъртия знак след десетичната запетая. Това означава, че един пипс представлява 1/10 000 от валутата. Например при USD/BGN един пипс е една десетохилядна от лева или една стотна от стотинката. От друга страна една фигура е равна на 100 пипса, т.е. при USD/BGN една фигура е равна на една стотинка.
В случая на USD/JPY обаче нещата не стоят по същия начин. Котировката се дава само до втория знак след десетичната запетая, например 121.00–16 USD/JPY. Тогава един пипс ще бъде равен на 1/100 от японската йена.
При даване на котировки по телефона дилърите често съобщават само пипсовете, предполагайки, че отсрещната страна е запозната с пазара в момента и фигурата й е известна. Ако не сте съвсем сигурни за първите цифри на курса, т.е. за фигурата, попитайте – няма какво да загубите.

Прехвърляне (rollover)

Това е едновременното сключване на две противоположни, взаимно затварящи се сделки. Те са за едни и същи суми , като вальорьт на втората е на следващия работен ден след този на първата. Разликата между курсовете им се определя от съответното суапово число (разликата в лихвите на държавите чиито основни валути са предмет на търговия).
Нека приемем, че някой клиент реши да остави отворената си днес спот позиция до утре с надеждата за по благоприятно развитие на пазара. На другия ден спот вальора , на който се сключват сделки на пазара ще е с един ден след вальора на който клиента предишния ден е открил позицията си. Затова се налага “придвижването” на първоначално отворената позиция напред във времето, което се осъществява чрез прехвърляне (rollover) на базата на дневните разлики в лихвите между двете валути. Това придвижване може да се осъществява толкова дълго, колкото иска клиента, при положение, че има достатъчно количество парични средства (гаранционна сума - margin) по сметката си. Обикновено прехвърлянето се осъществява в 10 часа вечерта , Лондонско време.
Пример: В понеделник Вие купувате 500.000 USD/JPY по курс 140.50 със спот вальор сряда. Вие решавате , че ще затворите позицията си на другия ден – вторник. Но във вторник се търгува със спот вальор четвъртък, докато Вашата позиция е отворена с вальор сряда. За да можете във вторник да затворите позицията си с нормалния спот вальор – четвъртък ние автоматично я прехвърляме от сряда за четвъртък. Това става в понеделник вечерта в 10 часа Лондонско време, когато курсът USD/JPY е примерно 141.00 със следните сделки:
Вие продавате 500.000 USD/JPY по курс 141.00 с вальор сряда.
Вие купувате 500.000 USD/JPY по курс 140.98 с вальор четвъртък.
Вашата позиция е била прехвърлена от вальор сряда за вальор четвъртък. Нетният резултат от това прехвърляне за Вас е печалба от 0.02 пипса, или USD 70.92, което отразява еднодневната разлика в лихвените проценти между USD и JPY. В случая Вие печелите 0.02 пипса поради факта, че сте били купили щатския долар, който има по-висок лихвен процент, е сте продали японската йена, която е с по-нисък. Но ако имате обратна позиция – продали сте 500.000 USD/JPY , то тогава при прехвърлянето бихте изгубили тези USD 70.92. Вие ще бъдете осведомявани ежедневно за прехвърлянията по Вашата сметка, като те ще бъдат обозначавани с “R” на дневните Ви извлечения.

Как от курсовете EUR/USD и EUR/BGN да получим USD/BGN?

В България в условията на валутен борд курсът EUR/BGN е фиксиран – 1.95583 лева за едно евро. Нека текущият пазарен курс на EUR/USD е 1.2800 долара за едно евро. За да получим курса на USD/BGN, e необходимо да разделим EUR/BGN на EUR/USD:
1.95583 EUR/BGN: 1.2800 EUR/USD = 1.5280 USD/BGN
Законът за Валутния борд постановява, че БНБ купува неограничено при поискване евро срещу лева на 0.5% от фиксирания курс и продава евро срещу лева на фиксирания курс. Или иначе казано, ако някоя от банките в България поиска спот котировка за EUR/BGN от БНБ – тя ще получава винаги една и съща котировка без оглед на количеството котирана валута:
1.94 605 – 1.95 583 EUR/BGN
Разликата от 0.00978 лева между курс “купува” и “курс” продава на БНБ позволява да има и междубанков пазар за EUR/BGN. Котировките на банките за USD/BGN се определят на база равнището на EUR/BGN на междубанковия пазар. Например, ако междубанковият пазар на EUR/BGN е на нива 1.9480, а EUR/USD е 1.2800 долара за едно евро, тогава котировката USD/BGN ще бъде:
1.9480 EUR/BGN: 1.2800 EUR/USD = 2.5219 USD/BGN.

<< Назад
Партньори:   |  Kotka.bg