ПАЗАРНА ТЕРМИНОЛОГИЯ


After Hour Trading Търговия с определена акция или индекс, състояща се след часа на приключването на официалната борсова сесия.
All or None
(Всичко или нищо)
Тип поръчка, при която съществува ограничението, че не може да бъде изпълнена частично. С други думи, тя трябва да бъде изпълнена, единствено ако е възможно да бъде реализирано цялото заявено количество на определената цена.
American Option
(Американска опция)
Опция, която може да бъде упражнена всеки работен ден за времето на живот на опцията (т.е. преди и на датата на падежа).
Arbitrage
(Арбитраж)
Едновременна покупка и продажба на едни и същи или сходни финансови инструменти, осъществени на различни пазари, с цел извличане на печалба вследствие на разликата в цените на тези иструменти на съответните пазари.
Ask/Offer
(Продава)
Курс продава за съответния финансов инструмент.
Aussie Дилърски жаргон за австралийския долар.
Bar Chart Тип графика, която обобщава и онагледява информация за движението на цената на даден финансов инструмент за определен период посредством т.нар. bar. Най-високата му точка съответства на максималната достигната цена за периода, докато най-ниската му точка обозначава най-ниската достигана цена от инструмента за периода. Лявата хоризонтална черта отбелязва нивото на отваряне, а дясната – нивото на затваряне.
Base Currency
(Базова/основна валута)
Валутата, спрямо която се котира другата валута от дадена валутна двойка. Например при USD/BGN основната валута е щатският долар, тъй като котировката се дава в лева за един долар.
Basis Point
(Базисен пункт)
Единица мярка (представляваща една стотна от процента, т.е. 0.01%), използвана при лихвените инструменти.
Bear
(Мечка)
Играч на пазара, който счита, че цената на съответния финансов инструмент ще се понижи. Обратното на Bull (бик).
Bear Market
(Мечи пазар)
Пазар, който се характеризира с понижаващи се цени.
Bid
(Купува)
Курс купува за съответния финансов инструмент.
Bid-Offer Spread
(Спред купува-продава)
Разликата между курсовете купува (bid) и продава (offer) за даден пазарен инструмент.
Break-Even Point
(Критична точка)
Нивото, при достигането на което съществуващата позиция ще бъде точно на “нулата” (няма да бъде нито печеливша, нито губеща).
Broker
(Брокер)
Физическо или юридическо лице, изпълняващо поръчки за покупко-продажба на валута или друг финансов инструмент срещу комисионна или спред.
Bull
(Бик)
Играч на пазара, който счита, че цената на съответния финансов инструмент ще се покачи. Обратното на Bear (мечка).
Bull Market
(Бичи пазар)
Пазар, който се характеризира с покачващи се цени.
Cable Неофициално название, отнасящо се до спот-курса на валутната двойка GBP/USD.
Call Option
(Кол опция)
Опция, даваща на притежателя си правото (но не и задължението), да закупи базовия инструмент на определена цена, наречена цена на упражняване, на или преди определена дата.
Candlestick Chart Тип графика, която обобщава и онагледява информация за движението на цената на даден финансов инструмент за определен период. Тя дава същата информация, както и т.нар. Bar Chart. По-дебелата част (позната като “тяло на свещта”), свързва цената на отваряне с цената на затваряне.Тънките линии от двете страни на тялото (наречени “сенки”) свързват нивата на максималната и минималната цена, достигнати от инструмента за съответния период. Когато цената на отваряне е по-висока от цената на затваряне, тялото е запълнено или оцветено. В обратния случай тялото на свещта е незапълнено или бяло.
Capital Markets
(Капиталови пазари)
Пазари, на които се търгуват средно- и дългосрочни финансови инструменти.
Chartist Анализатор, използващ графики, диаграми и математически индикатори с цел определяне на историческите пазарни трендове и прогнозиране на бъдещите такива.
Closed Position
(Затворена позиция)
Нетна нулева позиция по отношение на дадена валута или финансов инструмент.
Closing a Position/
Position Squaring(Затваряне на позиция)
Транзакция, вследствие на която търговецът остава в нетна нулева позиция по отношение на дадена валута или финансов инструмент. Например при заета дълга позиция такава транзакция би била продажбата на същото количество от съответната валута или финансов инструмент.
Closing Price
(Курс/цена на затваряне)
Курсът или цената на определена валута или финансов инструмент в края на търговията за даден ден.
Contracts for Difference (CFD's)
Договори за разлика)
Договорите за разлика позволяват на притежателите си да се възползват от всички предимства на собствениците на акции или индекси, без да е необходимо да ги притежават физически.
Convertible Currency
(Конвертиреума валута)
Валута, която се търгува свободно срещу други валути.
Cross Rate
(Кръстосан курс)
Курс на една валута към друга, изчислен през щатския долар.
Currency Risk
(Валутен риск)
Рискът от понасяне на загуба вследствие неблагоприятна промяна на валутния курс.
Currency Swap
(Валутен суап)
Два едновременни, неделими договора – покупка и продажба – на две различни валути с идентични договорни суми, но различни вальори. Разликата в лихвените проценти в отделните валути се отразява в различни валутни курсове за спот и форуърд транзакциите.
Day Order
(Поръчка с валидност “за деня”)
Поръчка с валидност до края на деня. Такива поръчки, в случай че не са изпълнени, в края на деня биват отменени автоматично.
Day Trading
(Дневна търговия)
Отваряне и затваряне на една и съща позиция/и в рамките на търговията за даден ден.
Derivatives
(Деривати)
Финансови инструменти, съставени на база стандартните финансови инструменти. Пример за деривати са опциите, лихвените суапове и др.
Direct Quotation
(Директно котиране)
Директното котиране показва колко на брой единици от местната валута са необходими за закупуване на една единица от чуждата валута. Например в България по този начин се котира USD/BGN.
Dividends
(Дивиденти)
Онази част от печалбата след облагане, която се разпределя между акционерите на определена компания.
Economic Indicator
(Икономически показател)
Икономическите показатели играят ролята на барометри на ръста на икономиката. Пример за подобни показатели са брутният вътрешен продукт (БВП), индексът на потребителските цени, паричното предлагане, търговският баланс, равнището на безработица и др.
European Option
(Европейска опция)
Опция, която може да бъде упражнена единствено на датата на падежа.
Exercise
(Упражняване)
Упражняване на правата по опцията.
Exercise Price
(Цена на упражнявяне)
Цена, по която купувачът на опцията може да упражни правото си да купи или продаде базисния актив.
Expiration Date
(Крайна дата)
Денят, в който изтича правото на купувача на опция да уведоми продавача за намерението да упражни правата си по опцията.
Figure
(Фигура)
Сто пипса.
Flat/Square Position Когато даден участник на пазара не е нито на дълга, нито на къса позиция, се казва, че е flat/square. Това е възможно в два случая – когато играчът няма отворена позиция или когато отворените му позиции взаимно се компенсират.
Forex Съкращение на Foreign Exchange (валутен пазар).
Forward(Форуърд) Договор за покупко-продажба на определено количество чуждестранна валута на бъдеща дата или след определен период от време по предварително договорен валутен курс. Доставката на валутата се извършва на датата на падежа на сделката.
Fundamental Analysis
(Фундаментален анализ)
Както техническият, така и фундаменталният анализ има за цел прогнозиране посоката на пазарното движение. Фундаменталният анализ обаче се концентрира върху първопричините за това движение. Това означава, че фундаменталистите концентрират интереса си върху всички фактори, които могат да окажат влияние върху цената на разглежданата променлива.
Futures
(Фючърси)
Стандартизиран договор, търгуван на борсата, за доставка или покупка на определено количество финансов инструмент на фиксирана бъдеща дата по цена, уговорена на датата на сделката.
Good till Canceled (GTC)
(Поръчка с валидност “до отмяна”)
Поръчката остава активна, докато не бъде изпълнена или изрично отменена.
Hedging
(Хеджиране)
Стратегия, използвана за ограничаване на пазарния риск, при която една позиция служи като защита на друга.
High/Low/Open/Close Съответно най-високата, най-ниската цена, цената на отваряне и цената на затваряне, отбелязани през разглеждания период.
Implied Volatility
(Имплицирана волатилност)
Измерител на очакванията на пазара относно рейнджа (ранга) на цените на базовата валута, базирани на опционните премии.
Indirect Quotation
(Индиректно котиране)
Индиректната или реципрочна котировка дава броят единици чужда валута необходими за закупуване на една единица от местната валута. Този тип котиране се използва например при GBP/USD.
Initial Margin
(Първоначален марджин)
Възвръщаем депозит, предоставян на брокера или маркетмейкъра за откриване на позиция.
Kiwi Дилърски жаргон за новозеландския долар.
LIBOR Лондонски Междубанков Лихвен Процент по Предоставяне на Заеми. Лихвеният процент, по който големите международни банки си отпускат заеми.
Limit Order
(Лимитирана поръчка)
Поръчка за покупка или продажба на дадено количество валута или акции на определена или по-добра от нея цена.
Liquidation
(Ликвидация)
Всяка транзакция, която неутрализира или затваря заета преди това позиция.
Long Position
(Дълга позиция)
Позиция, възникваща вследствие на нетна покупка на финансов инструмент в очакване цената/курсът му да се покачи.
Lot
(Лот)
Мярка за количество. В системата Delta Forex един лот е равен на 2000 единици от съответната валута.
Margin
(Марджин/Гаранционна сума)
Марджинът представлява гаранционна сума предоставена от клиента при откриване на сметка за търговия. Тя служи за обезпечение по открити позиции и дава възможност да се търгува със средства неколкократно превишаващи вложената сума.
Margin call
(Марджин кол)
Изискване за допълнително внасяне на средства по сметка за търговия. Отправя се, когато вследствие на неблагоприятното движение на цената/курса сумата по марджина е станала недостатъчна, за да покрие минималните изисквания.
Market Order
(Пазарна поръчка)
Поръчка за покупка или продажба на финансов инстумент, която следва да се изпълни веднага по текуща пазарна цена.
Mark-to-Market Процес, при който отворените позиции във финансови инструменти се преоценяват всекидневно по цени на затваряне, за да се определи текущата печалба или загуба.
Maturity
(Падеж, срок)
Падеж: датата, на която следва за бъде извършено плащането. Срок: периода до падежа на дългова ценна книга.
Money Markets
(Парични пазари)
Пазари, на които се търгуват парични инструменти. Такива инструменти са например депозитите, репо-сделките, банкови акцепти и др.
OCO/One Cancels the Other
(ЕОД, Поръчка тип “едната отменя другата”)
Тип поръчка, при която едновременно се подават или две лимитирани поръчки за покупка, или две лимитирани поръчки за продажба на различни цени, едната от които е под, а другата – над текущата пазарна цена. В случай, че едната от тези поръчки бъде изпълнена, другата се отменя автоматично.
Offer/Ask
(Продава)
Курс продава за съответния финансов инструмент.
Open Position
(Отворена позиция)
Дълга или къса позиция, която все още не е затворена посредством обратната сделка (т.е. посредством продажба при дълга и покупка при къса позиция) със същия инструмент за същото количество.
Option
(Опция)
Договор, даващ правото, но не и задължението, за покупка (кол-опция) или продажба (пут-опция) на дадено количество финансов инструмент на определена цена в рамките на зададен период.
Option Premium
(Премия)
Цената на покупка на опцията, договорена между двете страни и платима от купувача със спот вальор.
Order
(Поръчка/Ордер)
Твърда поръчка, дадена от клиента за изпълнение на транзакцията при определени условия. Съществуват няколко вида поръчки – пазарна поръчка, лимитирана поръчка, стоп-поръчка, ЕОД (едната отменя другата), поръчка до отмяна, поръчка за деня и др.
OTC (Over the counter)
(Пазар на гише)
Пазар, при който търговията се осъществява директно между дилърите и доверителите посредством телефонна или компютърна връзка.
OTC Option
(ОТС опция)
Опция, която се търгува свободно, за разлика от тези, търгувани на борсите. Има директна връзка между купувач и продавач и няма стандартни условия за цени, падеж или количества.
Overbought
(Свръхпокупки)
Свръхпокупки. Ситуация на пазара, за която се счита, че цените са се придвижили неоправдано високо предвид текущото състояние на техническите показатели. Следователно е възможно скоро да се наблюдава корекция надолу.
Overnight Оставане на отворена позиция за следващия работен ден. “Пренощуване”.
Oversold
(Свръхпродажби)
Свръхпродажби. Ситуация на пазара, за която се счита, че цените са се придвижили неоправдано ниско предвид текущото състояние на техническите показатели. Следователно е възможно скоро да се наблюдава корекция надолу.
Parity
(Паритет)
Изравняване на цената на два финансови инструмента.
Pip/Points
(Пипс)
Последната цифра след десетичната запетая при котировка, т.е. 0.0001 за основните валутни двойки като EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и др. и 0,01 от курса при валутни двойки, в които участва японската йена.
Points and Figures Chart Графика на цените, при която не се държи сметка за времето и обема. Покачването на цените се обозначава посредством колона, състояща се от “X”-ове. Обратно – понижението на цените се обозначава посредством колона, състояща се от “О”-та.
Profit Taking
(Реализиране на печалба)
Затваряне на предварително заета позиция с цел реализиране на потенциалната печалба по текущия пазарен курс.
Put Option
(Пут опция)
Опция, даваща правото (но не и задължението), за продажба на валута или друг финансов инструмент, на цената на упражняване в рамките на предварително определен период или дата.
Quoted Currency
(Котирана валута)
Валутата, която се котира спрямо базовата валута за дадена валутна двойка. Например при USD/BGN котираната валута е левът, тъй като котировката се дава в лева за един долар.
Rally Възстановяване на цената, следващо период на понижение.
Range
(Рейндж)
Разликата между най-високата и най-ниската цена на даден инструмент, достигнати през дадена търговска сесия.
Resistance
(Съпротива/Ниво на съпротива)
Ценово ниво, при достигането на което според техническите анализатори съществува вероятност курсът на валутата или инструмента да смени посоката на движението си и да поеме надолу; а ако то бъде преодоляно, по всяка вероятност ще последва значително придвижване нагоре.
Rollover Предоговаряне на сделка с настъпващ падеж.
Short Position
(Къса позиция)
Позиция, възникваща вследствие на нетна продажба на финансов инструмент в очакване цената/курсът му да се понижи.
Sideways Market Ситуация на пазара, при която за известно време движенията на цената нагоре и надолу са сравнително малки и тя остава ограничена в тесен рейндж.
Speculation
(Спекулация)
Заемането на дълга или къса позиция на пазара в очакване, че цената ще се придвижи в благоприятна посока, вследствие на което при затварянето на позицията ще бъде реализирана печалба.
Spot
(Спот)
Сетълмент два работни дни от настоящия ден (допуска се изключение от правилото при някои видове инструменти).
Spread
(Спред)
Разликата между курс купува и курс продава.
Square <Вж. Flat Position
Sterling Неофициално название, отнасящо се до спот-курса на валутната двойка GBP/USD.
Stop Loss Order
(Стоп поръчка)
Лимитарана поръчка за покупка или продажба, която се изпълнява при достигането на определена цена. Обикновено такава поръчка се подава с цел ограничаване на евентуалната загуба от съществуваща позиция.
Support
(Подкрепа/Ниво на подкрепа)
Ниво, при достигането на което техническите анализатори смятат, че валутата или инструментът ще поеме нагоре.
Swap
(Суап)
Вж. Currency Swap
Swissy Пазарен жаргон за швейцарския франк.
Technical Analysis
(Технически анализ)
Техническият анализ се занимава с анализ и прогнозиране на динамиката на дадена променлива (валутен курс, отделен актив или пазарен индекс), като използва за свой основен инструмент графичното изображение на движението на променливата.
Tick
(Тик)
Минималното възможно движение в цената на даден финансов инструмент.
(Вариращ марджин) Сумата, с която варира марджинът на дневна база в резултат на колебанията в цената на инструмента.
Volatility
(Волатилност)
Измерител на степента, в която цената на даден актив се очаква да варира в рамките на определен период. Обикновено се измерва чрез годишното стандартно отклонение на промените на цените на дневна база (исторически начин на определяне). Възможно и да бъде определяна въз основа на цените на фючърсите (имплицирана волатилност).